Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

07

04
2020

NOKAVĒJUMA PROCENTU IEROBEŽOJUMI COVID-19 LAIKĀ

On 07, 04 2020 | No Comments | In Uncategorized | By Ramona Miglāne

Ramona Miglāne, asociētā partnere.

2020. gada 5. aprīlī spēkā stājās norma, kas nosaka, ka laika posmā no 2020. gada 1.aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu nevar pārsniegt likumiskos procentus. Kā tas izriet no šīs tiesību normas anotācijas, tās mērķis ir samazināt tiesu noslodzi ar tiem gadījumiem, kad personas, atsaucoties uz Covid-19 radītajiem nepārvaramas varas apstākļiem, vērsīsies tiesā un lūgs tās atbrīvot no negatīvajām sekām (piemēram, aprēķinātajiem nokavējuma procentiem vai līgumsoda).

Iepazīstoties ar šo tiesību normu detalizētāk, kā arī apspriežot ierobežojumu piemērošanu ar klientiem, secinājām, ka ir pāris neskaidru jautājumu par šīs normas piemērošanu. Zemāk piedāvājam īsas atbildes uz jautājumiem, kas palīdzēs viest skaidrību par šo ierobežojumu. Ja nepieciešama detalizētāka informācija konkrēta darījuma ietvaros, ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem.

Kādi darījumi tiek skarti?

Nokavējuma procentu apmēra ierobežojums attiecas uz visām civiltiesiskām saistībām, kas ir ļoti plašs tiesisko attiecību loks (vienkāršāk būtu atbildēt, kādas saistības netiek skartas). Ierobežojums aptver jebkāda veida darījumus, tajā skaitā, aizdevuma līgumus ar bankām un citiem kredītu devējiem (tajā skaitā, līgumus, kas ir noslēgti ar patērētājiem un juridiskajām personām). Tāpat minētais ierobežojums attiecas uz dažādiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītiem darījumiem, tajā skaitā, īres līgumiem un līgumiem par komunālo pakalpojumu sniegšanu.

Kāds ir likumisko procentu apmērs?

Likumisko procentu apmērs ir atkarīgs no darījuma veida. Vispārēji likumisko procentu apmērs ir 6% gadā. Taču atsevišķos gadījumos likumiskie procenti ir 8% + Eiropas centrālās bankas (ECB) noteiktā refinansēšanas likme, kas atrodama ECB mājaslapā. Kopš 2016. gada 16. marta šī ECB likme ir 0%. Jāpiebilst, ka, nosakot likumiskos procentus, ir jāizmanto tā ECB likme, kas bijusi spēkā dienu pirms attiecīgā pusgada, un šī likme ir piemērojama 6 turpmākos mēnešus. Gadījums, kad ir piemērojama ECB noteiktā refinansēšanas likme + 8%, ir naudas parāda samaksas nokavējums, kas kā atlīdzība nolīgta līgumā par preces piegādi, par pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, izņemot līgumus, kuros piedalās patērētājs. Patērētāju gadījumā ir piemērojami standarta 6% gadā.

Nokavējuma procentu ierobežojums.

Vai nokavējuma procentu ierobežojums ir piemērojams arī tad, ja darījuma partneris ļaunprātīgi kavē saistību izpildi (piemēram, ja personas finanšu stāvokli nav ietekmējuši valstī noteiktie ierobežojumi un ekonomiskās aktivitātes kritums)? Nokavējuma procentu ierobežojums attiecas uz visiem, arī tiem, kam nav nekādu grūtību un kas negodprātīgi kavē savu saistību izpildi. Kā norādīts tiesību normas anotācijā, ierobežojuma piemērošana visām civiltiesiskajām attiecībām novērsīs strīdus par to, vai konkrētais tiesību subjekts ir vai nav normas piemērošanas tvērumā, kā arī katra gadījuma individuālu vērtēšanu.

Jānorāda, ka šādā gadījumā netiek atceltas citas negatīvas sekas, kas var iestāties, kavējot saistību izpildi, tajā skaitā, pienākums atlīdzināt zaudējumus. Ja darījuma dalībnieks nepamatoti kavē saistību izpildi un tā rezultātā otram līdzējam ir radušies zaudējumi, pastāv iespēja vērsties pret šādu negodprātīgu darījuma pusi ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

 Ierobežojums attiecas tikai uz nokavējuma procentiem.

Vai norma attiecas uz līgumsodu par saistību neizpildīšanu īstā laikā (termiņā)? Ierobežojums attiecas tikai uz nokavējuma procentiem. Ja līgumā ir paredzēts līgumsods par saistību izpildes kavējumu, tad minētais ierobežojums nav piemērojams neraugoties uz to, ka juridisko seku ziņā līgumsodam ir tāda pat ekonomiskā ietekme uz darījuma pusi kā nokavējuma procentiem. Šādā gadījumā līgumsods var tikt aprēķināts pilnā apmērā, ievērojot Civillikumā un citos tiesību aktos, kā arī uzraugošo iestāžu vadlīnijās (piemēram, PTAC vadlīnijās par nokavējuma procentu un līgumsoda piemērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.) noteiktos ierobežojumus. Atgādināsim, ka līgumsods par saistību izpildes kavējumu kopumā nedrīkst pārsniegt 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

Vai ierobežojums attiecas uz lietošanas procentiem?

Nē, ierobežojums neskar procentus par kapitāla lietošanu, kas ir maksājami līgumā noteiktajā apmērā. Kā norādīts anotācijā, lietošanas procentu maksāšanas pamats nav nokavējuma sekas, kā arī, iestājoties kavējumam, lietošanas procenti nav uzskatāmi par nokavējuma procentiem.

Vai ierobežojuma darbības laikā var piemērot citas negatīvas sekas, piemēram, vienpusēji atkāpties no darījuma? Nokavējuma procentu ierobežošana negroza citas saistības, tajā skaitā, kreditora tiesības vienpusēji atkāpties no darījuma vai uzsākt piedziņu pret parādnieku. Tāpēc, izvērtējot nokavējuma negatīvās sekas, ir jāveic rūpīga analīze par kreditoram pieejamajiem parāda piedziņas līdzekļiem.

Kā rīkoties kreditoriem, kuri nokavējuma procentus aprēķina automātiski?

Šādā gadījumā līdz attiecīgo IT sistēmu pielāgošanai kreditoriem ir jāveic manuāls pārrēķins un jāuzrauga, lai parādniekiem netiktu nosūtīti kļūdaini parāda aprēķini un brīdinājumi. Tajā pašā laikā jāuzteic likumdevējs par atrunu anotācijā, atbilstoši kurai tiek paredzēts, ka kļūdaini automatizēti nokavējuma procentu aprēķini netiks uzskatīti par agresīvu komercpraksi, kas var draudēt ar PTAC uzsāktu administratīvo lietvedību un sodu līdz pat 100 000 EUR.