Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

13

06
2018

FORT palīdz Ministru kabinetam gūt uzvaru tiesvedībā par “Rail Baltica” trases novietojumu Latvijā

On 13, 06 2018 | No Comments | In Uncategorized | By Sandis Bertaitis

Administratīvā apgabaltiesa šā gada 7.jūnijā noraidīja biedrības “Latvijas zeme, daba, tauta” pieteikumu par Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojuma grozīšanu, ar kuru valdība akceptēja Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecību Latvijā, konceptuāli nosakot arī plānotās trases novietojumu. Ministru kabinetu šajā tiesvedībā veiksmīgi pārstāvēja FORT partneris Sandis Bērtaitis.

Biedrība nepiekrita “Rail Baltica” trases novietojumam posmos C1 un B3-2, kuri “Rail Baltica” pietuvina Skultei, par atbilstošāku uzskatot citus savienojumus, argumentējot, ka trases izvietojumam konkrētajos posmos “nav ekonomiska pamatojuma, bet argumenti par labu izstrādātāja rekomendētajai trasei ir maldinoši, nekonkrēti un apšaubāmi”.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka Ministru kabineta rīkojuma izdošana ir pamatota un tiesiska. Tāpat lietā esošie pierādījumi liecina, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir notikusi, ievērojot likuma prasības un saskaņā ar sākotnēji noteiktajiem kritērijiem, kas nodrošināja vienādu izvērtēšanu visiem trases posmiem.

Tiesa secināja, ka “Rail Baltica” projekta novērtējuma procedūrā par ietekmi uz vidi ir nodrošinātas sabiedrības tiesības uz līdzdalību videi nozīmīgu jautājumu apspriešanā, kā to noteic Vides aizsardzības likums un 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvencija. Turklāt Vides pārraudzības valsts birojs kā kompetentā institūcija ir identificējis un izvērtējis būtiskos faktorus, kas kopumā radīs ietekmi uz vidi, un izvirzījis atbilstošus nosacījumus, lai negatīvo ietekmi mazinātu vai novērstu, respektējot piesaistīto vides ekspertu viedokļus un ieteikumus.

Apgabaltiesa piekrita pirmās instances tiesas secinājumiem, ka Ministru kabinets ir ievērojis gan alternatīvu risinājumu izpētes pienākumu, gan pamatojis savu izvēli konkrētajam trases novietojumam un realizējis rīcības brīvību, izdodot apstrīdēto rīkojumu.

Apgabaltiesa arī spriedumā pievienojās Ministru kabineta atbildētāja pārstāvju argumentam, ka lēmums par “Rail Baltica” trases izvēli zināmā mērā ir “politisks un ekonomisks lēmums”, kas nav pārbaudāms administratīvajā tiesā, jo skar valsts stratēģiskās attīstības plānošanas un valsts budžeta jomu, proti, rīkojums lielā mērā pieņemts saskaņā ar Ministru kabineta politiskiem un ekonomiskiem apsvērumiem.

Spriedums vēl nav galīgs, un puses to var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas.