Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

09

10
2018

FORT līdzdarbojas Enerģētikas hartas sekretariāta pētījumā par investīciju riskiem enerģētikā

On 09, 10 2018 | No Comments | In Uncategorized | By Sandis Bertaitis

Enerģētikas hartas sekretariāts (Sekretariāts) 2018. gada sākumā uzsāka darbu pie starptautiska pētījuma par riskiem, kas skar investīciju ieguldīšanu enerģētikas jomā. Pētījuma mērķis ir konstatēt trūkumus valstu enerģētikas politikās, kā arī sniegt ieteikumus reformu ieviešanai un investīciju vides uzlabošanai.

Pēc Sekretariāta pārstāvja uzaicinājuma FORT enerģētikas tiesību speciālisti iesaistījās pētījuma tapšanā. Pētījuma ietvaros FORT sniedza informāciju par Latvijas tiesisko regulējumu, jo īpaši par enerģētikas regulējumu un tā piemērošanas praksi. Pamatojoties uz sniegto informāciju, Sekretariāts sagatavoja pārskatu, iekļaujot sadaļu arī par Latviju, kurā ietverts riska novērtējums šādās trīs pamatjomās: (i) neskaidra politikas plānošana un tiesiskā regulējuma izmaiņas; (ii) nevienlīdzīga attieksme pret ārvalstu un vietējiem investoriem; (iii) valsts saistību neizpilde. Tāpat šajā pārskatā ietverts novērtējums vairākos noteiktos rādītājos.

50% no vērtējuma veido publiskās jomas speciālistu sagatavotā informācija, bet 50% no vērtējuma veido privātās jomas speciālistu sniegtā informācija. Attiecībā uz Latviju publiskās jomas speciālistu statusā piedalījās Ekonomikas ministrijas pārstāvji, bet privātās jomas speciālistu statusā pārstāvji no četriem zvērinātu advokātu birojiem: FORT, Ellex Kļaviņš, Primus un Vilgerts.

Salīdzinot ar citām valstīm, Latvija saņēma augstu novērtējumu, bet kopējais riska līmenis novērtēts kā salīdzinoši zems. Lielākie riski konstatēti jomā, kas attiecas uz valsts saistību nepildīšanu. Pārskatā ir arī ietverti vairāki ieteikumi par Latvijas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu.

Pētījuma rezultātus paredzēts izmantot, lai sekmētu pārrobežu investīcijas enerģētikas projektos un mazinātu strīdus starp investoriem un Enerģētikas hartas līgumslēdzēju valstīm.

Jāpiebilst, ka ar Enerģētikas hartu tiek apzīmēts dokumentu kopums, kas vērsts uz starptautiskās sadarbības veicināšanu enerģētikas jomā. Starp šiem dokumentiem ir Enerģētikas Hartas nolīgums, kas ir daudzpusējs starptautisks līgums, kuru ir ratificējusi arī Latvijas valsts. Nolīgums ir vērsts uz pārrobežu investīciju aizsardzību enerģētikas jomā; tas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu un vietējiem investoriem, kā arī ietver investoru un valstu strīdu izskatīšanas regulējumu.

Sekretariāts sniedz atbalstu Enerģētikas hartas lēmējinstitūcijai un šajā sakarā pilda vairākus nozīmētus uzdevumus, tajā skaitā, pārrauga hartas piemērošanu, izstrādā līgumu projektus pārrobežu enerģētikas projektiem, atbalsta līgumslēdzēju valstis investīciju vides uzlabošanā. Šo uzdevumu izpildes ietvaros tika īstenots konkrētais pētījums.

Pētījuma rezultāti ir publiski pieejami šeit: energycharter.org