Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

17

01
2023

Elektroenerģijas ražotājiem Latvijā jauns maksājums – jaudas rezervācijas maksa

On 17, 01 2023 | No Comments | In Uncategorized | By Fort Riga

No 2023. gada elektroenerģijas ražotājiem ir piemērojama maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu, kuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi ar 12. janvārī pieņemtu lēmumu. Jaunā maksājuma rezultātā būs lielāka skaidrība, kuri attīstīšanas procesā esošie elektroenerģijas ražošanas projekti ir reālistiski

Elektroenerģijas ražotāja ražošanas iekārtas ir daļa no elektroenerģijas sistēmas. Šo sistēmu veido ne vien ražošanas iekārtas, bet arī pārvades un sadales sistēmas un elektroenerģijas patēriņa iekārtas, kas ir savstarpēji savienotas un nepieciešamas elektroenerģijas transportēšanai no ražotāja līdz lietotājam.

Pārvades un sadales sistēmas tīklus un iekārtas uztur operatori, kuri ir atbildīgi par elektroenerģijas plūsmu šajās sistēmās. Operatoriem ir jānodrošina sistēmas spēja transportēt elektroenerģiju atbilstoši pieprasījumam. Latvijā darbojas viens pārvades sistēmas operators (AS “Augstsprieguma tīkls”) un 10 sadales sistēmas operatori (lielākais ir AS “Sadales tīkls”).

Elektroenerģijas ražotājam atkarībā no tehniskiem apstākļiem ir nepieciešams pieslēgt ražošanas iekārtas pārvades vai sadales sistēmai, lai saražotā elektroenerģija varētu tikt piegādāta lietotājam. Pirms šādu iekārtu uzstādīšanas un pieslēguma izbūves ražotājam nepieciešams saņemt īpašu atļauju, ja tā pārsniedz noteiktu jaudas apmēru. Līdz 2022. gada 14. jūlija grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā ražotāji kopā ar atļaujas pieprasījumu iemaksāja drošības naudu, kas tika atmaksāta pēc iekārtu sekmīgas ieviešanas. Drošības naudas apmērs bija atkarīgs no ieviešamās iekārtas jaudas. Maksimālā maksa bija noteikta iekārtām ar jaudu virs 3,99 MW un veidoja 356 EUR + 50 EUR par katru nākamo MW, kas pārsniedz 3,99 MW.

2022. gadā strauji pieauga ražošanas iekārtu ieviešanai izsniegto atļauju skaits un rezervētās sistēmas jaudas apjoms. Uz Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu pieņemšanas brīdi tika konstatēts, ka ražotāji plāno ieviest iekārtas ar jaudu, kas vismaz četrkārt pārsniedza tā brīža faktisko elektroenerģijas patēriņu. Ja šīs iekārtas tiktu uzstādītas paredzētajā apjomā, pārvades un sadales sistēma nepietiekamās jaudas kapacitātes dēļ nespētu nodrošināt elektroenerģijas transportēšanu.

Šādos apstākļos likumdevējs nolēma nošķirt ražotājus, kuri ir gatavi un spējīgi īstenot projektus, no tiem, kuri jaudas rezervē nepārdomāti vai bez mērķa pārskatāmā termiņā izveidot jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Šādai nodalīšanai tika nolemts ieviest jaudas rezervēšanas maksu, ar kuru plānots veicināt ātrāku iekārtu pieslēgumu izbūvi. Vienlaikus ir plānots izslēgt neperspektīvus ražošanas projektus un atbrīvot pieejamo sistēmas jaudu perspektīviem projektiem.

Grozījumi noteic jaudas rezervēšanas maksu elektroenerģijas ražotājam, kuri pārvades vai sadales sistēmai plāno pieslēgt jaunu ražošanas iekārtu ar jaudu, kas lielāka par 50 kW. Secīgi SPRK ir izstrādājis metodiku šīs maksas aprēķināšanai, bet pārvades sistēmas operatoram uz šīs metodikas pamata reizi piecos gados ir jāaprēķina maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību.

2022. gada 12. janvārī SPRK apstiprināja konkrēto maksu – 21,63 EUR/kW. Jaudas rezervēšanas maksa būtiski pārsniedz iepriekš piemērotās drošības naudas apmēru. Piemēram, ja ražotājs vēlas ieviest iekārtas ar 1 MW jaudu, būs jāiemaksā nevis drošības nauda 178 EUR apmērā, bet rezervēšanas maksa 21 630 EUR.

Jaudas rezervēšanas maksa ir maksājama uz sistēmas operatora rēķina pamata, kuru tas izsniedz ražotājam kopā ar pieslēguma tehniskajām prasībām (noteikumiem). Šajā sakarā ražotājam ir iespēja izvēlēties veikt iemaksu vai iesniegt finanšu iestādes garantiju.

Ja ražotājs iemaksā jaudas rezervēšanas maksu, šī maksa tiek izmantota, lai segtu pieslēguma izbūves izmaksas. Ja šīs izmaksas ir mazākas, starpības summa tiek atmaksāta ražotājam, bet ja lielākas – jāveic attiecīgs papildu maksājums. Tādējādi rezervēšanas maksa darbojas kā depozīta maksājums, nevis kā nodeva.

Tomēr ir jāņem vērā, ka ražotājam pastāv risks zaudēt iemaksāto maksu par jaudas rezervāciju, tostarp arī gadījumos, ja tas kavēsies ar pieslēguma izbūvi vai pieļaus pārkāpumus. Piemēram, ja ražotājs un sistēmas operators noteiktā termiņā nenoslēgs vienošanos par pieslēguma procesa īstenošanu, vai arī nepildīs šīs vienošanās vai pieslēguma līguma noteikumus.

2022. gada 14. jūlija Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi ietekmē ne vien jaunus, bet jau attīstības stadijā esošus projektus. Minētais attiecas uz ražotājiem, kuri līdz 2023. gada 1. janvārim jau saņēmuši pieslēguma tehniskās prasības (noteikumus), bet nav noslēguši ar sistēmas operatoru attiecīgo vienošanos. Arī šiem ražotājiem būs jāveic jaudas rezervēšanas maksa. Paredzams, ka maksājumi būs jāveic ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. aprīlim.

SPRK ir publiski apstiprinājusi gatavību pārraudzīt, kā mainīsies ražošanas pieslēgumu pieteikumu dinamika un kā uzlabojas ražošanas projektu īstenošanas laiks. Nav izslēdzams arī citas izmaiņas pieslēguma izbūves un jaudas rezervēšanas maksas regulējumā, ja tiks konstatēti riski saistībā ar pārvades un sadales sistēmu pilnvērtīgu darbību un attīstību.